ภาระกิจ

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบของ ทภ.4/ศปก.ทภ.4 และให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้หน่วย นขต.ทภ.๔/นขต.ศปก.ทภ.๔ รวมทั้งส่งต่อข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ ศปส.ทบ. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของ ทบ. เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกัน

2. อำนวยการประสานงาน ระหว่างสื่อมวลชนในพื้นที่ ทภ.4/ศปก.ทภ.4 และเขต นขต.ทภ.4/นขต.ศปก.ทภ.4 เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของหน่วย โดยผ่านทางสื่อมวลชนในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

3. พิจารณาจัดให้มีการชี้แจงข่าวสาร หรือจัดการแถลงข่าว โดย มทภ.4/ผอ.ศปก.ทภ.4 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก มทภ.4/ผอ.ศปก.ทภ.4 เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วย ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งในกรณีเร่งด่วน และตามแผนงาน

4. พิจารณาใช้ศูนย์ข่าวภูมิภาคและผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ททบ.5, ททบ.7, สถานีโทรทัศน์อื่น ๆ และสถานีวิทยุกระจายเสียงในความรับผิดชอบของหน่วย ให้เกิดประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเต็มขีดความสามารถ

5. กำหนดมาตรการ อำนวยการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนในการทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในลักษณะที่มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีผลในการเสนอข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยและประเทศชาติ

6. อำนวยการและดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ทภ.4/ศปก.ทภ.4 เป็นไปด้วยความรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ