เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ข่าวสารเชิงรุกของ กองทัพภาคที่ 4

25 กรกฎาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พลตรีจะนะ  ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกของกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มีผู้รับผิดชอบงานการปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยขึ้นตรง ของกองทัพภาคที่ 4 และส่วนประสานงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการสัมมนา กว่า 110 คน

สำหรับการจัดการสัมมนาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้และกรอบแนวทางงานปฏิบัติการข่าวสาร IO ของกองทัพบกในปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ด้านสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ในงานการปฏิบัติการข่าวสาร ระหว่างผู้แทนหน่วยที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วย และกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรจากกองยุทธการ กองทัพบก พันโทหญิงนุสรา  วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก/หัวหน้าแผนกกรมยุทธการทหารบก และ พัทโทหญิง   ปัทมาพร การบรรจง หัวหน้าแผนกข่าวสาร กองปฏิบัติการข่าวสาร ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก มาเป็นวิทยากร การสัมมนาแบ่งเป็น 2 วัน โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยทีมวิทยากรและการแบ่งกลุ่มทำ work shop และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นการแถลงผลการทำ work shop ของแต่ละกลุ่ม เพื่อประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม

พลตรีจะนะ ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธีกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพภาคที่ 4 ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูแลปกป้องประชาชน และสังคม เนื่องจากปัจจุบัน ได้ปรากฏการบิดเบือนข่าวสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และการปล่อยข่าวลือหลอกลวง เพื่อยุยง ปลุกปั่น และสร้างสถานการณ์ ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media จนกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังและดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ เพื่อตอบสนองต่อกระแสทางสังคมและมุมมอง ของประชาชน/สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 คณะวิทยากรจากกองทัพบก และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกนายได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน DSC02633 DSC02635 DSC02638 DSC02649 DSC02660 DSC02667 DSC02698 DSC02702 DSC02708 DSC02711 DSC02714 DSC02718 DSC02720 DSC02725 DSC02730 IMG_6217 IMG_6225 IMG_6229 IMG_6251DSC0001 DSC002

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ข่าวสารเชิงรุกของ กองทัพภาคที่ 4 "

Comments are closed.