รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เปิดอบรมบรรเทาสาธารณภัยและงานเครือข่ายมวลชนของ ทภ.4

29 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 พันเอกสมทรง  ทับทิมทองคำ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและงานกิจการเครือข่ายมวลชน กองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมชฎาแอทนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการอบรม

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 2558 แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ปี 2561   และทราบถึงการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจังหวัด อำเภอ ซึ่งสามารถประสานงานและบูรณาการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งมวลชนในการทำหน้าที่เป็นผู้แจ้งเตือนภัยในแต่ละพื้นที่ ตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นมิสเตอร์เตือนภัยของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะทำให้หน่วยทหาร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเข้าพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สื่อข่าวสายทหารและความมั่นคง สำนักข่าว RFA.United States of American มาเป็นวิทยากร รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้การโปรแกรมระบบบรรเทาสาธารณภัย และระบบมวลชน และการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมดังกล่าวอีกด้วย

IMG_2662 IMG_2663 IMG_2671 IMG_2672 IMG_2690 IMG_2699 IMG_2721 IMG_2726 IMG_2729 IMG_2738 IMG_2758

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เปิดอบรมบรรเทาสาธารณภัยและงานเครือข่ายมวลชนของ ทภ.4 "

Comments are closed.