Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :29
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :29
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2058881
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:180557

 
ภารกิจ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔

                        ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  การรวบรวม จัดระบบ และการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ได้นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่มีความทันสมัย เพื่อใช้ในการรายงานข่าวสารที่รวดเร็ว ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะสถานการณ์ไม่ปกติ หรือสถานการณ์วิกฤต เช่น ข่าวความขัดแย้ง การเกิดเหตุร้าย การเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น ในสภาวะดังกล่าว ผู้สื่อข่าวต้องมีความพยายามรวบรวมข่าวสารและรายงานให้เร็วที่สุด ขณะที่ทางราชการ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและควบคุมเหตุการณ์ จึงอาจเกิดความไม่ราบรื่นและความไม่เข้าใจกันได้


                        ดังนั้น หน่วยทหาร จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ศึกษา เรียนรู้ และร่วมประสานงานกับสื่อมวลชนอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้แก่กองทัพ โดยผ่านทางหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สำหรับในระดับกองทัพภาค ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติหลักการให้จัดตั้ง “ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค “ โดยใช้คำย่อ ศปส.ศปก.ทภ. เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
                        ภารกิจ
                        1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพภาคที่ 4/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4  และให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4/หน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4 รวมทั้งส่งต่อข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสาร กับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกองทัพบก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกัน
                        2. อำนวยการ ประสานงาน ระหว่างสื่อมวลชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4/หน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วย โดยผ่านทางสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


                        3. พิจารณาจัดให้มีการชี้แจงข่าวสาร หรือจัดการแถลงข่าวโดยแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆของหน่วย ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งในกรณีเร่งด่วนและตามแผนงาน
                        4. พิจารณาใช้ศูนย์ข่าวภูมิภาคและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ , ช่อง ๗ , ช่อง ๙ และสถานีอื่น ๆ รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในความรับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเต็มขีดความสามารถ
                        5. กำหนดมาตรการ อำนวยการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนในการทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในลักษณะที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีผลในการเสนอข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยและประเทศชาติ
                        6. อำนวยการและดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 4/หน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054