แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

15 มีนาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 15 มีนาคม 2561 พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนใน 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ

โดยคณะทำงานทีมเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงกรอบการดำเนินงานของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เป็นไปในแนวทางของการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นบ้านและการท่องเที่ยวแบบพหุวัฒนธรรม การพัฒนาวัดหรือมัสยิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด รวมทั้งเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งๆ ขึ้น โดยให้แต่ละจังหวัด เร่งเสนอโครงการผ่านตามสายงาน เพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จะได้ผลักดันโครงการต่างๆ ของแต่ละจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนได้ภายในปี 2561 นี้

พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้ มีทั้งธรรมชาติที่งดงามที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่นจังหวัดภูเก็ต กระบี่ สมุย รวมทั้งมีความเป็นอยู่กันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม คือ สังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในภาคใต้ในครั้งนี้ จะได้ผลักดันโครงการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด เพื่อนำมาขับเคลื่อนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ อย่างยั่งยืนต่อไปIMG_6181 IMG_6183 IMG_6186 IMG_6187 IMG_6188 IMG_6196 IMG_6197 IMG_6199

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ "

Comments are closed.