การฝึกอบรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 มีนาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 28 มี.ค.61, 1000 พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2561 ณ สโมสรวีรไทย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมกว่า 130 คน

สำหรับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วย องค์กรในพื้นที่ ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างอุดมการณ์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดทำการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายพิเศษ จาก พันเอกไชยศักดิ์   พรนิพัทธ์กุล ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และในช่วงบ่าย เป็นการจัดเวทีเสวนาในการร่วมกันหาแนวทางและแสดงความคิดเห็นสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมการเสวนา

พลตรีเอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญ ที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร อย่างบูรณาการ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศในภาพรวม และได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้เสียสละเวลามาร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้DSCF3160 DSCF3168 DSCF3199 DSCF3202 DSCF3203 IMG_0286 IMG_0303 IMG_0307 IMG_0313 IMG_0321 IMG_0324 IMG_0328 IMG_0344 IMG_0365 IMG_0368 IMG_0384

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " การฝึกอบรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "

Comments are closed.