Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :195
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :1191
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2008900
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:168507
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
:: โครงการคนไทยเดียวกัน
กอ.รมน.จังหวัด ร.น. ร่วมกับ กศน.จ.ระนอง (สาขากระบุรี) จัดอบรมโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา ในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้
วันที่ ๖ ธ.ค.๕๙ กอ.รมน.จังหวัด ร.น. ร่วมกับ กศน.จ.ระนอง (สาขากระบุรี) จัดอบรมโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา ในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ใช้หลักการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อมในบุคคลที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในขั้นการเริ่มต้นงาน เพื่อให้ราษฎรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ “พออยู่ พอกิน” โดยส่งเสริมให้ราษฎรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางมุด หมู่ ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน ๕๐ คน
เขียนโดย : ศูนย์ปรองดอง 17-01-2560 เวลา 15:48:59 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054