Untitled Document
หน้าแรก ผู้บังคับบัญชา ภารกิจ กระดานสนทนา ติดต่อศูนย์ฯ  
ตามที่ ทภ.4 ได้รับแจกจ่ายแผ่นวีดีทัศน์ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1. สรุปผลงานที่สำคัญของรัฐบาล และ คสช. 2. ประชารัฐ เดินหน้าประเทศไทย โดย น้องเบส อรพิมพ์ รักษาผล 3. การสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญไทย โดย อ.มีชัย ฤชุพันธุ์ คสช. ซึ่ง กกร.ทภ.4 ได้นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.pr4army.com เพื่อขยายผลไปสู่ทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ, กำลังพลและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงความตั้งใจของรัฐบาล และ คสช. ในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความสุข ภายในกรอบแนวคิด " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " โดยหน่วยต่างๆ สามารถรับชม และดาวน์โหลดวีดีทัศน์ดังกล่าว ดังนี้ 1.ผลงานที่สำคัญของรัฐบาล และ คสช. https://www.youtube.com/watch?v=I1TVY7UYZUo 2.ประชารัฐ เดินหน้าประเทศไทย โดย น้องเบส อรพิมพ์ รักษาผล https://www.youtube.com/watch?v=FgTlsu2wncc 3. สร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญไทย โดย อ.มีชัย ฤชุพันธุ์ https://www.youtube.com/watch?v=PJqQjkpPr9Q : [ 14-29-547]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
 
ดาวน์โหลด

 
ราคาน้ำมันวันนี้


ราคาทองวันนี้


จำนวนคนเข้าวันนี้ :796
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :1387
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :1676053
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:144149

 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4

จากการที่พื้นที่ภาคใต้ มีปัญหาประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม รวมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทภ.4 ในฐานะที่เป็นหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการเตรียมการ เพื่อจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนในพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที อันจะเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ ทภ.4 ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 21 ศูนย์ รับผิดชอบช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 14 จว.ภาคใต้ โดยมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่เป็นหน่วยดำเนินการ สำหรับในส่วน บก.ศบภ.ทภ.4 ได้จัดตั้ง ณ สนามบิน ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช
ทภ.4 ได้มีการเตรียมการในการรับสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในโอกาสอันใกล้นี้ โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. ให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ทั้ง 21 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ในเรื่อง กำลังพล ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หรือสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนในพื้นที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.54

2. ได้จัดประชุมเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.54 , วันที่ 14 ต.ค.54 และ วันที่ 19 ต.ค.54 ณ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4

 

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ทุกหน่วย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดเวลา โดยประสานได้ที่ หน่วยทหารในพื้นที่ หรือประสานโดยตรงที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 075-383405 , หรือ 075-383444 ต่อ 40054 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พื้นที่รับผิดชอบ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 (นขต.ศบภ.ทภ.4)

ศบภ.พล.ร.5

 • หน่วยรับผิดชอบ ส.พัน.5 , ม.พัน.16 , ป.พัน.15
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ทุ่งใหญ่ , อ.นาบอน , อ.ชะอวด , อ.จุฬาภรณ์ , อ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-495273 โทร.ทบ.45100

ศบภ.บชร.4

 • หน่วยรับผิดชอบ นขต.บชร.4
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.บางขัน , อ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-495144 โทร.ทบ.45196

ศบภ.พล.ร.15

 • หน่วยรับผิดชอบ พล.ร.15 , ร.151
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ปัตตานี ยกเว้น อ.หนองจิก และ อ.โคกโพธิ์
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-424020

 

ศบภ.มทบ.41

 • หน่วยรับผิดชอบ มทบ.41
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง , อ.ปากพนัง , อ.หัวไทร , อ.เชียรใหญ่ , อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-383444 โทร.ทบ.40279

 

ศบภ.มทบ.42

 • หน่วยรับผิดชอบ มทบ.42 , ร.5 , ร.พัน.1 และ ป.พัน.5
 • พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่  อ.สะเดา , อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ยกเว้น  อ.คลองหอยโข่ง
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-586685 โทร.ทบ.44300 , 44305

ศบภ.พล.พัฒนา 4

 • หน่วยรับผิดชอบ พล.พัฒนา 4 , กรมพัฒนา 4 , พัน.พัฒนา 4
 • พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง , อ.สะเดา จว.สงขลา และเป็นหน่วยสนับสนุนส่วนรวม
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-501233-5 ต่อ 42224

ศบภ.ร.15

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.15 , ร.15 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ลานสกา , อ.พรหมคีรี , อ.ฉวาง , อ.พิปูน , อ.ช้างกลาง  จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-383336 โทร.ทบ.40406

ศบภ.ป.5

 • หน่วยรับผิดชอบ ป.5 , ป.พัน.105
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ท่าศาลา , อ.ขนอม , อ.พระพรหม , อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-383362  โทร.ทบ.40351

ศบภ.จทบ.ท.ส.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ท.ส.
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ทุ่งสง  จว.นครศรีธรรมราช , อ.รัษฎา จว.ตรัง
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-495074-8 ต่อ 45021 โทร.ทบ.45302

ศบภ.จทบ.ส.ฏ.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ส.ฎ. , ร.25 , ร.25 พัน.3
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ส.ฏ. , จว.พ.ง.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 077-204491  โทร.ทบ.45669

ศบภ.จทบ.ช.พ.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ช.พ. , ร.25 พัน.1 , ป.พัน.25
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ชุมพร
 • หมายเลขโทรศัพท์ 077-596665 ต่อ 44014 , 44205

ศบภ.จทบ.ป.น.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ป.น. , ร.5 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.หนองจิก , อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-340141-4 ต่อ 43011 

ศบภ.ร.15 พัน.1

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.15 พัน.1
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.กระบี่
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-699046  โทร.ทบ.41813

ศบภ.ร.15 พัน.4

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.15 พัน.4
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ตรัง
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-284113

ศบภ.ร.25 พัน.2

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.25 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ระนอง , จว.ภูเก็ต
 • หมายเลขโทรศัพท์ 077-862246-7 ต่อ 40203

ศบภ.ร.5 พัน.2

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.5 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.สตูล
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-725049

ศบภ.ร.5 พัน.3

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.5 พัน.3
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย , อ.เทพา จว.สงขลา
 • หมายเลขโทรศัพท์ 086-2841929 โทร.ทบ.46002

ศบภ.ช.พัน.402

 • หน่วยรับผิดชอบ ช.พัน.401 , ช.พัน.402
 • พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ จว.พ.ท.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-614408 ต่อ 41206

ศบภ.ร.151 พัน.3

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.151 พัน.3
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.นราธิวาส
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-538144

ศบภ.ร.152

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.152
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ย.ล.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-262770

ศบภ.ร้อย.ฝรพ.4

 • หน่วยรับผิดชอบ ร้อย.ฝรพ.4
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.สิชล  จว.นครศรีธรรมราช
 •  หมายเลขโทรศัพท์ 075-476635

สำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ได้เป็นศูนย์กลางในรับบริจาค และรวบรวมสิ่งของจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล ห้างร้าน และัประชาชนทั่วไป เพื่อนำส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้การสนับสนุนการดำเนินการตามขีดความสามารถ เช่น ขนส่งส่ิงของบริจาค และกำลังพล เพื่อนำส่งไปตามพื้นที่ประสบภัยต่าง ๆ

 

ภาพการรับบริจาคสิ่งของ และจัดคาราวานนำส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้้ประสบภัย

 

 

 
Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054