Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :599
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :1635
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2008113
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:168507

 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4

จากการที่พื้นที่ภาคใต้ มีปัญหาประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม รวมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทภ.4 ในฐานะที่เป็นหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการเตรียมการ เพื่อจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนในพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที อันจะเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ ทภ.4 ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 21 ศูนย์ รับผิดชอบช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 14 จว.ภาคใต้ โดยมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่เป็นหน่วยดำเนินการ สำหรับในส่วน บก.ศบภ.ทภ.4 ได้จัดตั้ง ณ สนามบิน ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช
ทภ.4 ได้มีการเตรียมการในการรับสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในโอกาสอันใกล้นี้ โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. ให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ทั้ง 21 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ในเรื่อง กำลังพล ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หรือสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนในพื้นที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.54

2. ได้จัดประชุมเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.54 , วันที่ 14 ต.ค.54 และ วันที่ 19 ต.ค.54 ณ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4

 

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ทุกหน่วย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดเวลา โดยประสานได้ที่ หน่วยทหารในพื้นที่ หรือประสานโดยตรงที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 075-383405 , หรือ 075-383444 ต่อ 40054 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พื้นที่รับผิดชอบ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 (นขต.ศบภ.ทภ.4)

ศบภ.พล.ร.5

 • หน่วยรับผิดชอบ ส.พัน.5 , ม.พัน.16 , ป.พัน.15
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ทุ่งใหญ่ , อ.นาบอน , อ.ชะอวด , อ.จุฬาภรณ์ , อ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-495273 โทร.ทบ.45100

ศบภ.บชร.4

 • หน่วยรับผิดชอบ นขต.บชร.4
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.บางขัน , อ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-495144 โทร.ทบ.45196

ศบภ.พล.ร.15

 • หน่วยรับผิดชอบ พล.ร.15 , ร.151
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ปัตตานี ยกเว้น อ.หนองจิก และ อ.โคกโพธิ์
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-424020

 

ศบภ.มทบ.41

 • หน่วยรับผิดชอบ มทบ.41
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง , อ.ปากพนัง , อ.หัวไทร , อ.เชียรใหญ่ , อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-383444 โทร.ทบ.40279

 

ศบภ.มทบ.42

 • หน่วยรับผิดชอบ มทบ.42 , ร.5 , ร.พัน.1 และ ป.พัน.5
 • พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่  อ.สะเดา , อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ยกเว้น  อ.คลองหอยโข่ง
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-586685 โทร.ทบ.44300 , 44305

ศบภ.พล.พัฒนา 4

 • หน่วยรับผิดชอบ พล.พัฒนา 4 , กรมพัฒนา 4 , พัน.พัฒนา 4
 • พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง , อ.สะเดา จว.สงขลา และเป็นหน่วยสนับสนุนส่วนรวม
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-501233-5 ต่อ 42224

ศบภ.ร.15

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.15 , ร.15 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ลานสกา , อ.พรหมคีรี , อ.ฉวาง , อ.พิปูน , อ.ช้างกลาง  จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-383336 โทร.ทบ.40406

ศบภ.ป.5

 • หน่วยรับผิดชอบ ป.5 , ป.พัน.105
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ท่าศาลา , อ.ขนอม , อ.พระพรหม , อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-383362  โทร.ทบ.40351

ศบภ.จทบ.ท.ส.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ท.ส.
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.ทุ่งสง  จว.นครศรีธรรมราช , อ.รัษฎา จว.ตรัง
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-495074-8 ต่อ 45021 โทร.ทบ.45302

ศบภ.จทบ.ส.ฏ.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ส.ฎ. , ร.25 , ร.25 พัน.3
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ส.ฏ. , จว.พ.ง.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 077-204491  โทร.ทบ.45669

ศบภ.จทบ.ช.พ.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ช.พ. , ร.25 พัน.1 , ป.พัน.25
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ชุมพร
 • หมายเลขโทรศัพท์ 077-596665 ต่อ 44014 , 44205

ศบภ.จทบ.ป.น.

 • หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ป.น. , ร.5 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.หนองจิก , อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-340141-4 ต่อ 43011 

ศบภ.ร.15 พัน.1

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.15 พัน.1
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.กระบี่
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-699046  โทร.ทบ.41813

ศบภ.ร.15 พัน.4

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.15 พัน.4
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ตรัง
 • หมายเลขโทรศัพท์ 075-284113

ศบภ.ร.25 พัน.2

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.25 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ระนอง , จว.ภูเก็ต
 • หมายเลขโทรศัพท์ 077-862246-7 ต่อ 40203

ศบภ.ร.5 พัน.2

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.5 พัน.2
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.สตูล
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-725049

ศบภ.ร.5 พัน.3

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.5 พัน.3
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย , อ.เทพา จว.สงขลา
 • หมายเลขโทรศัพท์ 086-2841929 โทร.ทบ.46002

ศบภ.ช.พัน.402

 • หน่วยรับผิดชอบ ช.พัน.401 , ช.พัน.402
 • พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ จว.พ.ท.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 074-614408 ต่อ 41206

ศบภ.ร.151 พัน.3

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.151 พัน.3
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.นราธิวาส
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-538144

ศบภ.ร.152

 • หน่วยรับผิดชอบ ร.152
 • พื้นที่รับผิดชอบ จว.ย.ล.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 073-262770

ศบภ.ร้อย.ฝรพ.4

 • หน่วยรับผิดชอบ ร้อย.ฝรพ.4
 • พื้นที่รับผิดชอบ อ.สิชล  จว.นครศรีธรรมราช
 •  หมายเลขโทรศัพท์ 075-476635

สำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ได้เป็นศูนย์กลางในรับบริจาค และรวบรวมสิ่งของจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล ห้างร้าน และัประชาชนทั่วไป เพื่อนำส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้การสนับสนุนการดำเนินการตามขีดความสามารถ เช่น ขนส่งส่ิงของบริจาค และกำลังพล เพื่อนำส่งไปตามพื้นที่ประสบภัยต่าง ๆ

 

ภาพการรับบริจาคสิ่งของ และจัดคาราวานนำส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้้ประสบภัย

 

 

 
Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054